< ==ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม == !!!! เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2561 !!!! 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน == ยื่นแบบฯ (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2561 ====> 2.ภาษีป้าย ยื่นแบบฯ (ภ.ป.1) และชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2561 ====>3.ภาษี บำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เมษายน 2561
== ข้อมูลการดำเนินงาน ==
LOADING.....
== สาส์นจากนายกฯ ==== อบต. เพื่อนบ้าน ==


ข่าวสารตลาดแรงงาน