ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
ประชุมสภาครั้งแรก 29 พศจิกายน 2556
2
ประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พฤษภาคม 2557
3
ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 8 สิงหาคม 2557
4
ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 14 สิงหาคม 2557
5
ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 25 พฤศจิกายน 2557