ลำดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 13 มิถุนายน 2562
2
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
3
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 8 พฤษภาคม 2562
4
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 15 สิงหาคม 2561
7
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 5 กันยายน 2562
8
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 18 ธันวาคม 2562