ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ 3 พ.ย. 57
2
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) 16 ธ.ค.57
3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ 29 ธ.ค. 57
4
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 29 ม.ค. 58
5
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายชลอ 8 พ.ค. 58
6
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายนิพล 8 พ.ค. 58
7
โครงการจัดซื้อชุดควบคุมแม่ข่ายไร้สายและเครื่องลูกข่ายพร้อมติดตั้ง 15 ก.ค. 58
8
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 11 ส.ค. 58
9
โครงการสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 ก.ย. 58