ราคากลาง

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) 14 ตุลาคม 2557
2
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ 14 ตุลาคม 2557
3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ 9 ธันวาคม 2557
4
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 12 มกราคม 2558
5
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 8 มิถุนายน 2558
6
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายชลอ 17 เมษายน 2558
7
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายนิพล 17 เมษายน 2558
8
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 2 กรกฎาคม 2558
9
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 กันยายน 2558