ราคากลาง

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 12 13 ตุลาคม 2558
2
โครงการก่อสร้างถนนคสลหมู่ที่ 4 13 ตุลาคม 2558
3
โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 1 ธันวาคม 2558
4
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 10 1 ธันวาคม 2558
5
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 1 ธันวาคม 2558
6
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 1 ธันวาคม 2558
7
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 3 19 มกราคม 2559
8
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายในหมู่บ้านถึงบ่อขยะ 17 กุมภาพันธ์ 2559
9
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 16 พฤษภาคม 2559
10
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 16 พฤษภาคม 2559
11
โครงการว่างระบายน้ำ หมู่ที่ 3 11 กรกฎาคม 2559
12
โครงการขดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 4,6 12 กรกฎาคม 2559
13
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 3 12 กรกฏาคม 2559