ราคากลาง

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 11 19 ธันวาคม 2559
2
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 5 19 ธันวาคม 2559
3
โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 10 6 มกราคม 2560
4
โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 13 6 มกราคม 2560
5
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 24 มกราคม 2560
6
โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 4 23 กุมภาพันธ์ 2560
7
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7 23 กุมภาพันธ์ 2560
8
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8 8 มีนาคม 2560
9
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 8 มีนาคม 2560
10
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 2 สิงหาคม 2560
11
โครงการจัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็น(พัดลมไอเย็น) 27 กันยายน 2560