ผู้ซื้อซอง/ผู้ยื่นซอง

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
1
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ
2
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ
4
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
5
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายชลอ
6
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายนิพล
7
โครงการจัดซื้อชุดควบคุมเครื่องแม่ข่ายไร้สายและเครื่องลูกข่ายพร้อมติดตั้ง
8
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
9
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก