ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุจัดงานโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว 4 ม.ค. 61
2
จัดซื้อของรางวัลการแสดงบนเวทีและวัสดุจัดกิจกรรม โครงการวันเด็ก 5 ม.ค. 61
3
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 ม.ค. 61
4
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 24 ม.ค. 61
5
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน 24 ม.ค. 61
6
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดทำแผนชุมชน 24 ม.ค. 61
7
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด 31 ม.ค. 61
8
จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หลอด 31 ม.ค. 61
9
ประกาศเดือนมกราคม 2561 23 ม.ค. 61