ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพศจิกายน

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด 2 มกราคม 2562
2
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา 2 มกราคม 2562
3
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 8 มกราคม 2562
4
ซื้อวัสดุจัดซุ้มกิจกรรม และการทำกิจกรรมต่างๆและของรางวัล โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฯ 8 มกราคม 2562
5
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองคลัง 9 มกราคม 2562
6
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา 9 มกราคม 2562
7
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง 9 มกราคม 2562
8
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม 9 มกราคม 2562
9
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 9 มกราคม 2562
10
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 9 มกราคม 2562
11
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม 9 มกราคม 2562
12
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 9 มกราคม 2562
13
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 9 มกราคม 2562
14
จ้างเหมาบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 มกราคม 2562