ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
1
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดซุ้มกิจกรรม ของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมและรางวัลการแสดง 7 มกราคม 2563
2
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16 มกราคม 2563
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา 16 มกราคม 2563
4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 16 มกราคม 2563
5
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการสังคม 16 มกราคม 2563
6
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 16 มกราคม 2563