ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 ก.พ. 61
2
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 12 ก.พ. 61
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 12 ก.พ. 61
4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 12 ก.พ. 61
5
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 16 ก.พ. 61
6
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทนมยูเอชี 21 ก.พ. 61
7
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 22 ก.พ. 61
8
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 ก.พ. 61
9
จัดซื้อน้ำดื่ม 28 ก.พ. 61
10
ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2561 28 ก.พ. 61