ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก2บานของกองคลัง 4 กุมภาพันธ์ 2562
2
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานของสำนักปลัด 4 กุมภาพันธ์ 2562
3
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ 20 กุมภาพันธ์ 2562
4
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 20 กุมภาพันธ์ 2562
5
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 20 กุมภาพันธ์ 2562
6
จัดซื้อน้ำดื่ม 27 กุมภาพันธ์ 2562
7
จัดซื้อนมกล่องยูเอชที 28 กุมภาพันธ์ 2562