ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 13 มี.ค. 61
2
จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง 13 มี.ค. 61
3
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 20 มี.ค. 61
4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา 23 มี.ค. 61
5
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 23 มี.ค. 61
6
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 23 มี.ค. 61
7
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 มี.ค. 61
8
จัดซื้อเดือนมีนาคม 2561 30 มี.ค. 61