ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร 1 มีนาคม 2562
2
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 มีนาคม 2562
3
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19 มีนาคม 2562
4
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 19 มีนาคม 2562