ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม 2 มีนาคม 2563
2
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 มีนาคม 2563
3
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 2 มีนาคม 2563
4
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 มีนาคม 2563
5
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 2 มีนาคม 2563
6
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร 5 มีนาคม 2563
7
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 13 มีนาคม 2563
8
ซื้อชุดทำเจลล้างมือพร้อมหลอดบรรจุ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 มีนาคม 2563
9
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 17 มีนาคม 2563