ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุกีฬา 4 เม.ย. 61
2
จัดซื้อเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 เม.ย. 61
3
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 10 เม.ย. 61
4
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18 เม.ย. 61
5
จัดซื้อน้ำดื่ม 24 เม.ย. 61
6
จัดซื้อเดือนเมษายน 2561 30 เม.ย. 61