ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน 2562

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จ้างจัดทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 เมษายน 2562
2
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา 17 เมษายน 2562
3
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 17 เมษายน 2562
4
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ 29 เมษายน 2562