ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
ซื้อถังฉีดยาแบตเตอรี่ ขนาดบรรจุ 20 ลิตรโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 3 เมษายน 2563
2
ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 3 เมษายน 2563
3
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 3 เมษายน 2563
4
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 3 เมษายน 2563<
5
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 3 เมษายน 2563<
6
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 20 เมษายน 2563