ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อรถซาเล้งสำหรับเก็บขนขยะ 3 พฤษภาคม 2561
2
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 11 พฤษภาคม 2561
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 11 พฤษภาคม 2561
4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 11 พฤษภาคม 2561
5
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ 11 พฤษภาคม 2561
6
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักงาน 11 พฤษภาคม 2561
7
จัดซื้อรถซาเล้งสำหรับเก็บขนขยะ 11 พฤษภาคม 2561
8
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 15 พฤษภาคม 2561
9
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 15 พฤษภาคม 2561
10
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 18 พฤษภาคม 2561
11
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ 21 พฤษภาคม 2561
12
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักงาน 30 พฤษภาคม 2561
13
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กงอการศึกษา 30 พฤษภาคม 2561
14
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน มิถุนายน 30 พฤษภาคม 2561
15
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม 31 พฤษภาคม 2561
16
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง 31 พฤษภาคม 2561
17
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 31 พฤษภาคม 2561
18
จัดซื้อน้ำดื่ม 31 พฤษภาคม 2561
19
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 31 พฤษภาคม 2561
20
จัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561