ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อน้ำดื่ม 2 พฤษภาคม 2562
2
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 7 รายการ 2 พฤษภาคม 2562
3
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 รายการ 2 พฤษภาคม 2562
4
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 22 รายการ 2 พฤษภาคม 2562
5
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 พฤษภาคม 2562
6
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา 13 พฤษภาคม 2562
7
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 15 พฤษภาคม 2562
8
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 15 พฤษภาคม 2562
9
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 17 พฤษภาคม 2562
10
จัดซื้อวัสดุ โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 21 พฤษภาคม 2562
11
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตวาตภัย 29 พฤษภาคม 2562
12
จัดซื้อน้ำดื่ม 30 พฤษภาคม 2562