ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุต่างๆ โครงการส่งเสริมการปลูกผัก 4 มิถุนายน 2561
2
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 มิถุนายน 2561
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ 7 มิถุนายน 2561
4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 7 มิถุนายน 2561
5
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 7 มิถุนายน 2561
6
จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. 12 มิถุนายน 2561
7
จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร 15 มิถุนายน 2561
8
จัดซื้อวัสดุต่างๆโครงการจัดการขยะมูลฝอย 21 มิถุนายน 2561
9
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 21 มิถุนายน 2561
10
จัดซื้อวัสดุต่างๆโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 29 มิถุนายน 2561
11
จัดซื้อน้ำดื่ม 29 มิถุนายน 2561
12
จัดซื้อเดือนมิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561