ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 กรกฎาคม 2561
2
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 9 กรกฎาคม 2561
3
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 กรกฎาคม 2561
4
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการหล่อเทียน 20 กรกฎาคม 2561
5
จัดซื้อน้ำดื่ม 26 กรกฎาคม 2561
6
จัดซื้อเดือนกรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561