ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน สิงหาคม 2561

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 สิงหาคม 2561
2
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 27 สิงหาคม 2561
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 27 สิงหาคม 2561
4
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา 27 สิงหาคม 2561
5
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 27 สิงหาคม 2561
6
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง 27 สิงหาคม 2561
7
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม 1 สิงหาคม 2561
8
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 27 สิงหาคม 2561
9
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27 สิงหาคม 2561
10
จัดซื้อน้ำดื่ม 30 สิงหาคม 2561
11
จัดซื้อเดือนสิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561