ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน กันยายน 2561

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 13 กันยายน 2561
2
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 13 กันยายน 2561
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 13 กันยายน 2561
4
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำเดือนตุลาคม 2561 19 กันยายน 2561
5
จัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็น (พัดลมไอเย็น) 21 กันยายน 2561
6
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อพปร. 24 กันยายน 2561
7
จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรม 24 กันยายน 2561
8
จัดซื้อดินลูกรังในเขตอำเภอโคกสำโรง 24 กันยายน 2561
9
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ 25 กันยายน 2561
10
จัดซื้อน้ำดื่ม 25 กันยายน 2561
11
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และ เทปูนรอบ อบต. บริเวณน้ำท่วมขัง 25 กันยายน 2561
12
จัดซื้อเดือนกันยายน 2561 25 กันยายน 2561