ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 2 ตุลาคม 2560
2
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 ตุลาคม 2560
3
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรักไทย 2 ตุลาคม 2560
4
จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 2 ตุลาคม 2560
5
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 ตุลาคม 2560
6
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 ตุลาคม 2560
7
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 ตุลาคม 2560
8
จัดซื้อถุงยังชีพ 10 ตุลาคม 2560
9
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 ตุลาคม 2560
10
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10 ตุลาคม 2560
11
จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น fs-6520mfp(Tk-479X) 12 ตุลาคม 2560
12
จัดซื้อต้นดาวเรือง 20 ตุลาคม 2560
13
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 ตุลาคม 2560