ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
1
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2561
2
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 1 ตุลาคม 2561
3
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2561
4
จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของสำนักงาน 1 ตุลาคม 2561
5
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาฯ 12 ตุลาคม 2561
6
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 12 ตุลาคม 2561
7
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการ 12 ตุลาคม 2561
8
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 12 ตุลาคม 2561
9
จัดซื้อไฟไซเรน 19 ตุลาคม 2561
10
จัดซื้อน้ำดื่ม 30 ตุลาคม 2561
11
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561- มีนาคม 2562 30 ตุลาคม 2561
12
จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561