ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
1
จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของสำนักงาน 1 ตุลาคม 2562
2
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 ตุลาคม 2562
3
จ้างจัดหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2562
4
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 30 ตุลาคม 2562