ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 พ.ย. 60
2
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 พ.ย. 60
3
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 พ.ย. 60
4
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 พ.ย. 60
5
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 พ.ย. 60
6
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13 พ.ย. 60
7
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 พ.ย. 60