ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพศจิกายน

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่บูชา 5 พฤศจิกายน 2561
2
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 5 พฤศจิกายน 2561
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 5 พฤศจิกายน 2561
4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา 22 พฤศจิกายน 2561
5
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 22 พฤศจิกายน 2561
6
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 23 พฤศจิกายน 2561
7
จัดซื้อน้ำดื่ม 30 พฤศจิกายน 2561