ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
1
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 4 พฤศจิกายน 2562
2
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 22 รายการ 5 พฤศจิกายน 2562
3
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 14 รายการ 5 พฤศจิกายน 2562
4
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 41 รายการ 5 พฤศจิกายน 2562
5
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 พฤศจิกายน 2562