ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 7 ธ.ค. 60
2
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง 7 ธ.ค. 60
3
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม 7 ธ.ค. 60
4
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 7 ธ.ค. 60
5
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา 15 ธ.ค. 60
6
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 15 ธ.ค. 60
7
จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 22 ธ.ค. 60
8
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 29 ธ.ค. 60