ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ 13 ธันวาคม 2561
2
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 13 ธันวาคม 2561
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 13 ธันวาคม 2561
4
จัดซื้อน้ำดื่ม 28 ธันวาคม 2561
5
จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 1-31 ธันวาคม 2561