ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม

ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
1
จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและพานพุ่มดอกไม้ 2 ธันวาคม 2562
2
จัดซื้อน้ำดื่ม 2 ธันวาคม 2562
3
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา 2 ธันวาคม 2562
4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 2 ธันวาคม 2562
5
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการสังคม 2 ธันวาคม 2562
6
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 2 ธันวาคม 2562
7
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 ธันวาคม 2562
8
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการหนองแขมน่าดูน่าอยู่น่าชม 2 ธันวาคม 2562