ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ 16 ต.ค. 57
2
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) 26 พ.ย.57
3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ 12 ธ.ค. 57
4
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 14 ม.ค. 58
5
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายชลอ 20 เม.ย. 58
6
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ บริเวณไร่นายนิพล 20 เม.ย. 58
7
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 6 จุด 16 มิ.ย. 2558
8
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 6 จุด 24 มิ.ย.58
9
โครงการจัดซื้อชุดควบคุมเครื่องแม่ข่ายไร้สายและเครื่องลูกข่ายพร้อมติดตั้ง 25 มิ.ย.58
10
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 23 ก.ค. 58
11
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 ก.ย. 58