ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555 30 ก.ย. 2555
2
งบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2555
3
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม 30 ก.ย. 2555
4
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 30 ก.ย. 2555