ลำดับ
รายการหัวเรื่อง
วัน/เดือน/ปี
1
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556 30 ก.ย. 2556
2
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 56 30 ก.ย. 2556
3
หมายเหตุ 1 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2556
4
หมายเหตุ 2 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2556
5
หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2556
6
หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2556
7
หมายเหตุ 5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2556
8
หมายเหตุ 6 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 30 ก.ย. 2556
9
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 10 ต.ค. 2556